Bescherming persoonsgegevens

Bescherming persoonsgegevens Psychologenpraktijk Marijke Wiertsema

Registratie volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De AVG regelt de privacyrechten en biedt mensen de mogelijkheid om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. In de AVG staan de voorwaarden voor organisaties om geldige toestemming van mensen te krijgen om persoonsgegevens te verwerken.

Geheimhouding is een recht van de cliënt. Het is onze plicht als behandelaar om dit recht niet te schenden. Leveren van informatie aan derden zonder toestemming van de cliënt is strafbaar. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de Stichting KDVP.

Als beoefenaar van een beroep in de individuele gezondheidszorg registreren wij alleen gegevens die van belang zijn voor een goed verloop van het behandelingsproces en ten behoeve van de financiële administratie.

Alle processen binnen Psychologenpraktijk Marijke Wiertsema zijn met behulp van het AVG-stappenplan conform de regels van de AVG ingericht.

Versturen privacygevoelige informatie
Om jouw privacy te beschermen versturen wij geen informatie via de e-mail. Alle privacygevoelige informatie wordt per post verstuurd.

Dossiervorming
In het persoonlijke dossier van onze cliënten worden hun gegevens en eventueel die van hun gezinsleden alleen opgenomen, voor zover nodig voor een goed verloop van het diagnostische- en therapieproces. Een psycholoog mag in het algemeen alleen gegevens uit het dossier doorgeven aan derden, als een cliënt daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming geeft. Denk bij derden aan de huisarts, Arbo-arts, zorgverzekeraar en de directe familie.

Bewaartermijn dossier
Na het afronden van de behandeling zijn wij wettelijk verplicht om het dossier vijftien jaar te bewaren en daarna te vernietigen. Een cliënt kan schriftelijk verzoeken om het dossier eerder te vernietigen. Voor de verdere gang van zaken rondom de dossiervorming verwijzen wij naar de Beroepscode voor Psychologen (https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode/). Hierin komen onder andere het recht op inzage, afschrift en correctie aan bod.

Ondertekening privacyverklaring
Mijn werk als hoofdbehandelaar in een zelfstandige praktijk valt onder de Basis GGZ. Dit is een ingewikkelde regeling waar veel bureaucratie bij komt kijken en die het naleven van de privacyregels ingewikkeld maakt. Daarom werk ik met een privacyverklaring die al mijn cliënten kunnen ondertekenen. Hiermee houden zij  controle over privacygevoelige informatie die derden willen opvragen.

PRIVACY VERKLARING generalistische basis GGZ

De ROM-privacyverklaring
Bij de intake vragen wij onze cliënten ook om de ROM-privacyverklaring te ondertekenen. Psychologen zijn verplicht om per jaar een percentage van deze vragenlijsten op te sturen naar de Stichting Benchmark. Hierbij is de privacy niet gewaarborgd, maar door het ondertekenen van de privacyverklaring kunnen cliënten voorkomen dat de zorgverzekeraar inzicht krijgt in privacygevoelige informatie.

ROM-privacyverklaring

Wij bewaren een exemplaar van de afgegeven privacyverklaring en van de ROM-privacyverklaring in het cliëntdossier. Cliënten kunnen hun behandelaar om de privacyverklaringen vragen of kunnen het formulier meenemen.

Geanonimiseerde gegevensverstrekking
Voor Generalistische Basis GGZ (BGGZ) die wordt geregistreerd in een zogenaamd zorgzwaarteproduct geldt de wettelijke verplichting tot het verstrekken van geanonimiseerde gegevens na afloop van de behandeling aan het DBC-Informatiesysteem (DIS). DIS verzamelt data van alle geregistreerde zorgproducten die door aanbieders van geestelijke gezondheidszorg worden geregistreerd. Deze informatie valt niet op jou te herleiden.

Verplichte vermelding diagnose-informatie op factuur
Psychologenpraktijk Marijke Wiertsema is wettelijk verplicht om diagnose-informatie op de factuur aan de zorgverzekeraar te vermelden. Op de factuur staan geen persoonlijke details van de behandeling, die blijven tussen cliënt en behandelaar. Wel staat er een code op de factuur waarmee patiënten en verzekeraars kunnen nagaan voor welke prijs de zorg is ontvangen en vergoed.

GGZ-patiënten kunnen bij hun behandelaar aangeven dat ze bezwaar hebben tegen vermelding van deze diagnosecode. Bij Psychologenpraktijk Marijke Wiertsema sturen wij geen diagnosecode mee als een cliënt voor het afronden van de behandeling bij de behandelaar een daartoe bestemd formulier invult en ondertekent. Bovenstaande regeling is terug te vinden op de website van de NZa en in de Verzekeringsvoorwaarden van uw verzekeraar.

Uitzondering op verplichte vermelding diagnose-informatie op factuur
Op cliënten die hun zorg zelf betalen en geen vergoeding van de zorgverzekeraar vragen, is de verplichting tot het aanleveren van de genoemde informatie niet van toepassing. In de Generalistische basis GGZ komen conform de Regeling Generalistische basis GGZ volgens de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) geen diagnosegegevens op de factuur van het zorgzwaarteproduct te staan.