Klachtenregeling

Een klacht indienen
Wanneer u een klacht heeft en er niet met mij of onze medewerker uit komt dan kunt zich wenden tot de NVO beroepsvereniging of het SKJ (zie https://skjeugd.nl/tuchtrecht/klachten/ik-heb-een-klacht/). Bent u als cliënt van een NVO-lid van mening bent dat in strijd is gehandeld met de beroepscode? Dan kunt u hierover een klacht indienen bij het College van Toezicht. Ook kan dat als u zelf NVO-lid bent of een andere belanghebbende, dan kunt u een klacht indienen over het handelen van een ander NVO-lid. De klacht moet gaan over het beroepsmatig handelen van de pedagoog.

Voorbeelden van belanghebbenden

 • Cliënten, ook de minderjarige cliënt van 16 jaar of ouder
 • Wettelijke vertegenwoordigers
 • Ouders die geen gezag hebben
 • Collega of een vakgenoot

De eisen bij een klacht
Een klacht dient u schriftelijk in. Voordat een klacht in behandeling wordt genomen, moet aan een aantal eisen zijn voldaan. De klacht moet gaan over het handelen van een NVO-lid en er mogen geen derden met naam en toenaam worden genoemd. Dit in verband met de privacy van die derden.
Verder dient u uw naam en adresgegeven te vermelden en de naam en adresgegevens van degenen waarover u klaagt. Als uw schriftelijke klacht aan de gestelde eisen voldoet, wordt deze in behandeling genomen. U kunt meer over de klachtenprocedure lezen in het Reglement voor het College van toezicht en het College van beroep van de NVO en de brochure tuchtrecht.

Hoorzitting en maatregelen
Het College van Toezicht beoordeelt de klacht en doet naar aanleiding hiervan uitspraak. Mogelijk wordt u opgeroepen voor een hoorzitting. Als uw klacht gegrond is kan het College van Toezicht de volgende maatregelen opleggen:

 • Waarschuwing
 • Berisping
 • (voorwaardelijke) schorsing van het lidmaatschap voor ten hoogste twee jaar
 • Ontzetting van het lidmaatschap van de vereniging

Beroep
Bent u het niet eens met de uitspraak van het College van Toezicht, kunt u uw klacht voorleggen aan het College van Beroep, u gaat dan in beroep.

Eisen aan het beroepschrift
Uw beroepschrift dient u binnen 8 weken na verzending van de beslissing van het College van Toezicht schriftelijk in. Met vermelding van de redenen, uw naam, adres en woonplaats en een afschrift van de uitspraak waartegen beroep wordt aangetekend.
Als uw beroepschrift aan de gestelde eisen voldoet, wordt uw beroepschrift in behandeling genomen. U kunt meer over de beroepschriftprocedure lezen in het Reglement voor het College van toezicht en het College van beroep van de NVO en de brochure tuchtrecht.

Hoorzitting en maatregelen
Het College van Beroep beoordeelt uw beroep en doet naar aanleiding hiervan uitspraak. Mogelijk wordt u opgeroepen voor een hoorzitting. Het College van Beroep kan de uitspraak van het College van Toezicht bevestigen, wijzigen of vernietigen.

Klachtrecht
U hebt een klacht, en nu?
Wij streven naar een open en eerlijke relatie. Is er iets voorgevallen waar u niet tevreden over bent of dat meent dat wij ons niet aan de beroepscode voor psychologen hebben gehouden? Dan zijn er een aantal mogelijkheden:

 1. Wij nodigen u in eerste instantie uit om contact met ons op te nemen. Wij willen graag naar u luisteren en ons best doen om tot een oplossing te komen.
 2. Komen we er samen niet uit? Dan kunt u contact opnemen met het NIP of de LVVP voor het vragen van informatie of het indienen van een klacht. Deze beroepsverenigingen hebben een onafhankelijke klachtencommissie. Wanneer dit voor u geen genoegdoening geeft dan heeft u een aantal mogelijkheden, mede in het kader van de nieuwe wet Wkkgz.Doel van deze wet is dat iedereen ‘goede zorg’ krijgt. Onder goede zorg wordt verstaan zorg van goede kwaliteit en van goed niveau welke in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is, tijdig wordt verleend en is afgestemd op de reële behoeften van de cliënt. De wet regelt dat klachten over de zorg door een klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder worden behandeld. Op grond van de Wkkgz dient elke zorgaanbieder goede zorg te leveren, over een klachtenregeling tebeschikken en zich aan te sluiten bij een geschilleninstantie.
 3. Hiertoe zijn wij aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van P3NL. Download het Klachtenformulier P3NL. U kunt uw klacht kenbaar maken aan de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klacht&Company