Betalingsvoorwaarden

Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de GZ-psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de cliënt.

Artikel 2
Als u een afspraak moet afzeggen is het belangrijk om dat meer dan 24 uur van tevoren te doen. Uw zorgverzekeraar vergoedt afspraken die korter dan 24 uur van tevoren afgezegd worden niet.
U kunt een e-mail sturen naar m.wiertsema@obdordt.nl of bellen naar 078 6313533 bij geen bereik is het mogelijk het antwoordapparaat in te spreken.
De kosten voor een niet tijdig afgezegde afspraak worden bij u in rekening gebracht en bedragen € 50. Deze kun je niet verhalen op je zorgverzekering.

Artikel 3
Regels voor wegblijftarieven (Consumentenbond)
Afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden geannuleerd, worden meestal in rekening gebracht. Het wegblijftarief kan oplopen tot € 65, of het dubbele bij relatietherapie.
Onder ‘no show’ wordt verstaan dat u niet verschijnt op de afspraak zonder dat u zich hebt afgemeld. De kosten voor een niet nagekomen afspraak worden bij u in rekening gebracht en bedragen € 50. Deze kosten worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

Artikel 4
De door de behandelaar aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 15 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 5
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 15 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de cliënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 6
Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet -verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.